A

Aankoopkosten

Als u een woning koopt, zijn er ook eenmalig bijkomende kosten. Dit zijn de aankoopkosten. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht van de woning.

Advieskosten

Uw hypotheekadviseur rekent een bepaalde beloning voor zijn werk. Maak zelf duidelijke afspraken met de adviseur over de vraag welke werkzaamheden hij precies voor u gaat doen en welke kosten dit met zich meebrengt.

Aftrekposten eigen woning

De rente die u over uw hypotheek betaalt mag u, als u voldoet aan de fiscale voorwaarden, aftrekken van uw inkomen in box 1 van de belasting. Maar er zijn ook andere, eenmalige aftrekposten als u een huis koopt. Bijvoorbeeld de kosten van de hypotheekakte, de afsluitprovisie (tot maximaal 1,5% van uw hypotheek), de taxatiekosten en de kosten van de Nationale Hypotheek Garantie als u die hebt.

Annuleringsvergoeding

U betaalt in de meeste gevallen een annuleringsvergoeding als u uw hypotheek annuleert nadat u de offerteduur hebt verlengd en als deze al is geaccordeerd en verzonden. De hoogte van de vergoeding is vaak 1% van de hypotheek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u arbeidsongeschikt wordt, daalt uw inkomen waarschijnlijk. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een inkomensaanvulling. De premie trekt u af van de belasting. Mocht u inderdaad arbeidsongeschikt raken, dan betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering van deze verzekering.

B

Bankgarantie

Als u een woning hebt gekocht, wil de verkoper zeker weten dat de verkoop doorgaat. Daarom verlangt de verkoper een aanbetaling of een bankgarantie. Als de koop niet doorgaat en u hebt een bankgarantie, dan betaalt de instantie die de bankgarantie geeft namens u aan de verkoper een bedrag ter grootte van de garantie. De bankgarantie is meestal 10% van de koopsom. U dient dit bedrag wel terug te betalen.

Het afsluiten van een hypotheek heeft invloed op uw belastingaanslag. Vraag ernaar bij uw hypotheekadviseur.

Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie (of: verlengingsprovisie) zijn de kosten die de hypotheekverstrekker u in rekening brengt om de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte te verlengen. In de hypotheekofferte wordt een bepaalde termijn afgesproken waar binnen u de offerte moet laten passeren bij de notaris. Als u de offerte binnen deze geldigheidstermijn accepteert, garandeert de hypotheekverstrekker u de in de offerte genoemde rentetarieven, ook als deze in de tussentijd zijn gestegen. U kunt de geldigheidstermijn van de offerte verlengen waardoor ook de offerterente langer is gegarandeerd. Als de rente in de tussentijd is gestegen, profiteert u toch van het lagere, in de offerte genoemde tarief. Bereidstellingsprovisie wordt meestal alleen in rekening gebracht als de hypotheekrente in de tussentijd is gestegen.

Bijleenregeling

Als er bij de verkoop van uw woning een overwaarde of: eigenwoningreserve) vrijkomt, dan moet u die weer investeren in uw volgende koopwoning. Dit is de bijleenregeling. Doet u dit niet, dan mag u de rente over dit bedrag niet meer aftrekken van de belasting. Dit is ook zo als u verhuist naar een goedkopere woning.

Boetevrij aflossen

U mag altijd een gedeelte van uw hypotheek eerder aflossen zonder dat dit u hier een boete voor betaalt. Kijk in de offerte en in uw hypotheekvoorwaarden hoe groot dit gedeelte is.

Bouwdepot

Bij nieuwbouw of verbouw van uw woning is sprake van een bouwdepot. Uit dit depot betaalt u de rekeningen voor de bouw of verbouwing.

Bouwdepot rentepercentage

U krijgt rente over het geld dat in uw bouwdepot zit. Dit percentage is gelijk aan of lager dan het percentage dat u betaalt voor uw hypotheeklening.

Bouwkundige keuring

Na het sluiten van de koop van een bestaande woning, wilt u natuurlijk niet opeens gebreken ontdekken. Een bouwkundige keuring voordat u tot aankoop overgaat kan daarom een verstandige keuze zijn. Een onafhankelijke expert kijkt hoe het huis onderhouden is. Bij de financiering van sommige oudere woningen is een bouwkundige keuring verplicht.

Bouwrente

Bij een nieuwbouwhuis kan de aannemer bouwrente in rekening brengen. De aannemer heeft de kosten van de bouw namelijk vooruitbetaald. U betaalt de bouwrente over de bouwtermijnen die al zijn verstreken.

Bouwtermijnen

Koopt u een nieuwbouwwoning of laat u een woning bouwen? In de aannemingsovereenkomst legt u vast welke bedragen u wanneer betaalt voor welke werkzaamheden. Dit zijn de bouwtermijnen.

Boxenstelsel

In Nederland worden inkomstenbronnen voor de belasting onderverdeeld in drie categorieën, die ‘boxen’ heten:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van het inkomen en de hoogte van het inkomen na eventuele aftrekposten. Uw totale inkomstenbelasting is de som van box 1, 2 en 3.

Bureau Krediet Registratie

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden leningen en achterstanden bijgehouden. Hier wordt naar gekeken bij de beoordeling of een hypotheek verstrekt kan worden.

E

Eigenwoningforfait

Het Eigenwoningforfait is een fictieve bijtelling op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Het staat voor het woongenot dat u hebt als eigenwoningbezitter. De hoogte van uw Eigenwoningforfait is een bepaald vast percentage van de WOZ-waarde van uw woning.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is uw saldo na verkoop van uw eigen woning en aftrek van uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten. Alleen over deze eigenwoningschuld mag u de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Koopt een andere, duurdere woning, dan moet u hiervoor uw eigenwoningreserve gebruiken. Koopt u een goedkopere of gelijkgeprijsde woning dan gebruikt u uw eigenwoningreserve als u meer geld nodig hebt dan uw eigenwoningschuld. Doet u dit niet, maar sluit u een lening af, dan mag u de rente hiervan niet aftrekken.

Erfpacht

Sommige woningen in Nederland staan op grond die gepacht is van de eigenaar. Dit is vaak een gemeente. De grond is dan niet van u, maar u mag de grond wel tegen betaling gebruiken. Dit is de erfpacht.

Executieverkoop

Executieverkoop is een gedwongen verkoop van de woning. Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen probeert de hypotheekverstrekker altijd eerst samen met u een oplossing te vinden. Maar lukt dat niet, dan is het mogelijk dat uw woning gedwongen wordt verkocht.

Executiewaarde

De taxateur maakt onder andere een schatting van de waarde van uw woning als die gedwongen zou worden verkocht. Deze executiewaarde staat in uw taxatierapport.

F

Financieringsbeding

Het financieringsbeding is een ontbindende voorwaarde die opgenomen kan worden in het koopcontract van een woning. U kunt dan als koper zonder boete te betalen van de koop afzien, als u de hypothecaire lening niet heeft kunnen krijgen. Maar u moet dan wel laten zien dat u genoeg moeite hebt gedaan om een hypotheek te krijgen. U moet kunnen aantonen dat uw hypotheekaanvraag door minimaal twee hypotheekverstrekkers is afgewezen.

Financieringskosten

Dit zijn de kosten voor uw hypotheek en het afsluiten ervan. U betaalt bijvoorbeeld taxatiekosten en een bedrag voor de hypotheekakte.

Fiscaal partnerschap

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Uw partner is automatisch uw fiscaal partner. Als fiscaal partner kunt u bepaalde aftrekposten verdelen. Dit kan u voordeel opleveren. Woont u samen, met of zonder een samenlevingscontract, dan kunt u jaarlijks kiezen of u fiscaal partner wilt zijn of niet.

G

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Hypotheekverstrekkers hebben samen met de overheid afspraken gemaakt over onder andere de maximale hoogte van hypotheken. Deze maximale hoogte hangt onder andere af van uw inkomen, uw vrije vermogen en de waarde van uw woning. De afspraken staan in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

H

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als meerdere personen samen een schuld aangaan, mag de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van deze personen opeisen.

Huurbeding

Dit is een bepaling in de hypotheekakte. Hierin staat dat het niet toegestaan is om zonder schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker uw woning – of een gedeelte daarvan – te verhuren.

Hypotheek (eerste)

Een hypothecaire geldlening bestaat uit een lening, rente, aflossing, terugbetaling en het recht van hypotheek op een onderpand.

Hypotheek (tweede of derde)

Misschien wilt u uw woning gaan verbouwen. Als u dit niet zelf kunt betalen, dan kunt u hiervoor een tweede of derde hypotheek afsluiten. De rente over een lening die u gebruikt voor de verbetering of het onderhoud van uw eigen woning mag u aftrekken van de belasting. Een tweede of derde hypotheek loopt vaak bij dezelfde hypotheekverstrekker als uw eerste hypotheek. Maar dit is niet verplicht.

Hypotheekakte

De overeenkomst tussen u en de hypotheekverstrekker met de afspraken voor de hypotheek. U tekent de hypotheekakte bij de notaris.

Hypotheekrecht

Het onderpand voor de lening die u afsluit, is de woning die u koopt. U geeft zo het recht van hypotheek aan de hypotheekvertrekker.

Hypotheekrente

Elk maand betaalt u een vergoeding voor de lening voor uw eigen woning: de hypotheekrente.

Hypotheekrenteaftrek  

U betaalt rente over de lening die u afsluit voor het kopen van een eigen woning of de verbouwing daarvan. Deze rente mag u, als u voldoet aan de fiscale voorwaarden, aftrekken van uw inkomen in box 1 van de belasting. Uw inkomen is hierdoor lager en u betaalt minder belasting.

K

Kadaster

In het Kadaster staan de onroerende zaken in Nederland geregistreerd. Bijvoorbeeld woningen, bedrijven en grond. Iedereen kan bij het Kadaster opvragen wie de eigenaar is van een woning en of er een recht van hypotheek (Hypotheekregister) op rust.

Kosten koper (k.k.)

Als u ‘kosten koper’ of ‘k.k.’ ziet staan, betekent dit dat de aankoopkosten voor de koper zijn. Dit zijn kosten zoals de overdrachtsbelasting, de kosten van de transportakte en de inschrijving in het Kadaster. Zie ook ‘Vrij op naam’.

L

Leningdelen

Een geldlening kan opgesplitst worden in meerdere stukken. Dit worden ook wel leningdelen genoemd. Het kan handig zijn om meerdere leningdelen op te nemen omdat de hypotheek op verschillende manieren wordt afgelost. Ook kan het zo zijn dat een gedeelte van de hypotheek niet aftrekbaar is van de belasting. Vaak wordt dit stuk ook als apart leningdeel opgenomen.

    • Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag van uw hypotheek af. Uw schuld wordt zo steeds kleiner. Dus ook het bedrag waarover u rente betaalt. Hierdoor neemt uw belastingvoordeel af.

Looptijd 

U betaalt uw hypotheek binnen een bepaalde periode terug. Deze looptijd is meestal 30 jaar, maar korter kan ook.

M

Maandlasten

Elke maand hebt u kosten die u kwijt bent aan uw hypotheek. U betaalt in elk geval rente over de lening. Daarnaast kunt u ook een bedrag betalen aan aflossing, inleg, een spaarbedrag en/of premie. Het totaal hiervan is uw termijnbedrag, veelal worden deze kosten per maand betaald. Verzekeringen (zoals inboedel- en opstalverzekering) of een lening bij een andere bank horen niet bij uw maandlasten. U bent per maand dus meer kwijt aan uw woning dan uw maandlasten alleen.

Marktwaarde

De marktwaarde is de waarde van de woning wanneer deze onder normale omstandigheden verkocht wordt. De marktwaarde van de woning is belangrijk bij het sluiten van een hypotheek, onder andere bij de maximale hypotheek en de hypotheekrente.

Maximale hypotheek

Dit is het maximale bedrag dat u mag lenen voor de financiering van uw woning. Het maximum hangt onder andere af van uw inkomen, uw vrije vermogen, de waarde van uw woning en eventuele overige financiële verplichtingen.

N

Nominale rente en jaarlijks kostenpercentage

De nominale rente is de rente die u zou betalen wanneer u per jaar achteraf betaalt. Omdat u niet per jaar maar per maand betaalt, kost het u in werkelijkheid meer. Het jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis geeft het werkelijk betaalde percentage weer. Hierin zijn namelijk inbegrepen alle kosten van het krediet, inclusief de eventuele kosten voor NHG. Bij een rentevastperiode van 10 jaar is dit jaarlijks kostenpercentage voor de gehele rentevaste periode gelijk.

Notaris

De notaris regelt de juridische overdracht (of: levering) van een huis. Dit gebeurt via de leveringsakte. De leveringsakte en de hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend en vervolgens in het Kadaster geregistreerd. Dit heet passeren. Omdat de kosten van de levering door de koper moeten worden betaald, mag de koper de notaris kiezen.

O

Onderpand

Hypotheekverstrekkers vragen altijd een onderpand voor de lening die zij verstrekken. Dit onderpand is de woning die u koopt, plus de eventuele zaken die erbij horen. Bijvoorbeeld een tuin of garage. Een verzekering kan ook in onderpand worden gegeven, zoals een overlijdensrisicoverzekering. Het onderpand staat in uw hypotheekakte beschreven.

Ontbindende voorwaarden

In een koopovereenkomst staan bijna altijd ontbindende voorwaarden. Dit zijn situaties waarbij u zonder boetes of andere kosten van de koop kunt afzien. Zie ‘Financieringsbeding’ voor een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde.

Overbruggingshypotheek

Dankzij de overbruggingshypotheek kunt u de overwaarde van uw huidige woning gebruiken voor de financiering van de nieuwe woning. Zodra u uw huidige woning verkoopt, lost u deze lening af.

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaande woning en wordt door de koper betaald. Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden. De overdrachtsbelasting is vastgesteld op 2% van de koopsom van een woning.

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die vaak wordt gesloten bij een hypotheek. Met de uitkering bij overlijden, kan de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost worden. Zo kan de langstlevende in het huis blijven wonen.

Overwaarde

Overwaarde is het positieve verschil tussen de actuele marktwaarde van uw woning minus het bedrag van uw hypotheek. Zie ook ‘Eigenwoningreserve’.

P

Pandrecht

De hypotheekverstrekker wil graag de zekerheid dat u uw lening terugbetaalt. U kunt bijvoorbeeld pandrecht geven op uw verzekeringen. Als u dan uw rente of aflossing niet betaalt, mag de hypotheekverstrekker deze verzekeringen gebruiken om daarmee de hypotheek (deels) te kunnen aflossen.

R

Recht van hypotheek

De hypotheekverstrekker wil graag de zekerheid dat u uw lening terugbetaalt. U kunt bijvoorbeeld pandrecht geven op uw verzekeringen. Als u dan uw rente of aflossing niet betaalt, mag de hypotheekverstrekker deze verzekeringen gebruiken om daarmee de hypotheek (deels) te kunnen aflossen.

Rentevastperiode

Tijdens de rentevastperiode blijft uw rente gelijk. Deze periode spreekt u af vóór het afsluiten van uw hypotheek. Dit kan variëren tussen de één en dertig jaar. Het geeft u een bepaalde zekerheid over uw maandlasten. Over het algemeen geldt: hoe langer de rentevastperiode, hoe hoger de rente.

Rentevorm

U betaalt over uw hypotheek vaste rente of variabele rente. Een vaste rente geldt voor de afgesproken rentevastperiode. Een variabele rente kan elke maand anders zijn. Dit hangt onder andere af van de situatie op de financiële markten.

Restschuld

Als u uw woning verkoopt, moet u uw hypotheekschuld in één keer terugbetalen. Maar soms krijgt u minder betaald voor uw woning dan u aan hypotheekschuld hebt; dit is uw restschuld. Dit bedrag moet u terugbetalen zodra de hypotheek opeisbaar wordt, bijvoorbeeld bij verkoop. Aan het einde van de looptijd kunt u ook met een restschuld blijven zitten, als u dan niet de volledige hypotheekschuld hebt afgelost.

S

Servicekosten

Koopt u een appartement? Dan krijgt u te maken met de Vereniging van Eigenaren (VvE). U betaalt elke maand een bedrag aan de VvE: de servicekosten. Zo spaart u samen met de andere appartementeigenaren voor het onderhoud van het gebouw.

T

Taxatierapport

In het taxatierapport beschrijft een taxateur de waarde en de staat van een woning. Een taxatierapport is vaak verplicht bij het aangaan van een hypothecaire geldlening.

V

Variabele rente

De hoogte van variabele rente kan elke maand anders zijn. Dit hangt onder andere af van de financiële markten. U profiteert dus van rentedalingen, maar u draagt ook de gevolgen bij rentestijgingen. Hierbij komt dat u geen zekerheid hebt over uw maandlasten; deze kunnen sterk variëren.

Verbouwingsplan

Wilt u uw hypotheek gebruiken voor een verbouwing van uw woning? U hebt hiervoor een verbouwingsplan nodig. Hierin staat wat u wilt verbouwen en hoeveel dat kost. Meestal is ook een taxatierapport vereist.

Verhuisregeling

Dankzij de verhuisregeling mag u de rente van uw oude hypotheek meenemen naar een nieuwe hypotheek, voor de resterende looptijd van de oude hypotheek. Is de nieuwe hypotheek hoger dan de oude hypotheek? Dan betaalt u voor het verschil tussen de nieuwe en de oude hypotheek de actuele rente.

Verlengingsvoorstel

Dit is het voorstel voor een nieuwe rentevastperiode als uw rentevastperiode afloopt.

Vermogensopbouw

Bij sommige hypotheekvormen bouwt u vermogen op om de lening aan het einde van de looptijd af te lossen. Tot die tijd lost u niet af. Dit is bijvoorbeeld zo bij een spaarhypotheek.

Vrij op naam (v.o.n.)

Vrij op naam (v.o.n.) betekent dat de belasting en de notariskosten voor de overdracht in de koopsom zitten. Dit is in de meeste gevallen zo bij nieuwbouwwoningen. De kosten van de hypotheekakte moet u als koper wel zelf betalen. Zie ook ‘Kosten koper’.

Vrije verkoopwaarde

Dit is de waarde van uw woning als u die onder normale omstandigheden zou verkopen. De vrije verkoopwaarde is bijna altijd hoger dan de executiewaarde.

W

    • De woonhuisverzekering (of: opstalverzekering) verzekert uw koopwoning tegen schade door omstandigheden als brand, storm en inbraak. Deze verzekering is verplicht wanneer u een hypotheek afsluit.

Woonlasten

Uw woonlasten zijn meer dan alleen uw maandlasten. Hier horen bijvoorbeeld ook bij: energiekosten, onderhoudskosten en verzekeringen (zoals inboedel- en opstalverzekering).

Woonvergunning

Soms hebt u een woonvergunning van de gemeente nodig voor een woning. Dit is vooral het geval bij minder dure woningen. Informeer hiernaar bij de betreffende gemeente.

WOZ

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. U krijgt de WOZ-waarde, vastgesteld door de gemeente, elk jaar in een WOZ-rapport toegestuurd. Er worden meerdere belastingen en heffingen gebaseerd op de WOZ-waarde. Als u de WOZ-waarde te hoog vindt, kunt u bezwaar maken.

Comments are closed.